2018-03-12

Takao Shinji (w) - Kono Rin (b)
Result: B+6.5

Download SGF